Regulamin

Poznań 18 maja 2012 r.

„Zaprojektuj nadruk na meblach Magnolia dla twojego dziecka
z wykorzystaniem zabawnych motywów Coccodrillo”.

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. „Konkurs” - konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem.

2. „Organizator”- organizator Konkursu, Meble Vox sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Janikowie, adres: ul. Gnieźnieńska 26/28, 62-006 Janikowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361705 posiadająca numer statystyczny REGON 631035843 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7820021192.

3. „Partner konkursu”- CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, przy ulicy Kwiatowej 2, 64-000 Kościan, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392920, o kapitale zakładowym w wysokości 2 527 272 złotych, NIP 6981673166.

4. „Partner medialny”- portal Babyboom.pl, znajdujący się pod adresem http://www.babyboom.pl,

5. „Uczestnik”– osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu polskiego prawa, biorąca udział w Konkursie.

6. „Aplikacja”- system należący do Organizatora znajdujący się pod adresem internetowym http://www.twojprojekt.meble.vox.pl/ służący do wykonania projektu nadruku na meblach.


§ 2.
Postanowienia ogólne

1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.twojprojekt.meble.vox.pl/

3. Konkurs prowadzony jest od dnia 18 maja 2012 r. do dnia 31 maja 2012 r. W tym czasie uczestnicy mogą wykonywać projekty w Aplikacji.

4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi do dnia 08 czerwca 2012 r.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu trwania Konkursu.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie są: akceptacja regulaminu Organizatora, podanie adresu e-mail w Aplikacji, na który Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie, przygotowanie projektu graficznego w aplikacji internetowej znajdującej się pod adresem http://www.twojprojekt.meble.vox.pl/ z wykorzystaniem zamieszczonych tam motywów dostarczonych przez Organizatora i Partnera Konkursu, na meblach z kolekcji Magnolia i umieszczenie go w galerii poprzez publikację w Aplikacji.

3. Każdy Uczestnik może wykonać maksymalnie 1 projekt.

4. Podając swój adres e-mail Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Organizatora dotyczących prowadzonych akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.

5. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie wykonanego projektu w galerii Aplikacji, na stronie internetowej Organizatora, Partnera medialnego oraz Partnera konkursu, na profilu Facebook Meble Vox oraz na profilu Facebook Partnerów Akcji wraz z Nickiem.

6. Za wykonany projekt w Aplikacji Uczestnik otrzyma w ramach promocji od Organizatora kupon rabatowy w formie elektronicznej o wartości 10 pln brutto na adres e-mail podany w Aplikacji do wykorzystania w sklepie internetowym www.meble.vox.pl, bon ważny jest to 31 lipca 2012.


§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu

1. Do dnia 01 czerwca 2012 r. spośród wszystkich wykonanych projektów, zgodnie z warunkami określonymi w § 3 Regulaminu, Jury wybierze najciekawsze projekty w ramach pierwszego etapu konkursu.

Wybrane projekty zostaną opublikowane zgodnie z paragrafem 3 pkt. 5 w Galerii Aplikacji. W dniu 02 czerwca 2012 w drugim etapie Internauci mogą głosować na najciekawsze projekty oddając jednorazowo swój głos. Aby oddać głos na projekt należy podać swój adres e-mail w Aplikacji na który Organizator prześle link z potwierdzeniem. Osoba głosująca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Organizatora informacji marketingowych od Organizatora dotyczących prowadzonych akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.

Głosowanie trwa od 02 czerwca do 07 czerwca 2012 do godz. 16.00.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 08 czerwca 2012 o godz. 15.00.

Autorzy projektów które otrzymają największą liczbę głosów w głosowaniu internautów, otrzymają nagrody w postaci ( za zajęcie miejsc 1-14):

- 1 x Meble Magnolia firmy Meble Vox o łącznej wartości 2500 pln za 1 miejsce ( meble z kolekcji Magnolia zwycięzca wybiera sam).

- bon wartościowy do wykorzystania w sklepie sieci Coccodrillo o wartości 500 pln każdy, za 2 i 3 miejsce.

- bon wartościowy do wykorzystania w sklepie sieci Coccodrillo o wartości 100 pln każdy za 4-14 miejsce.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora – Aplikacji oraz Partnera medialnego.


§ 5. Nagrody oraz ich wydanie

1. Nagrodami w Konkursie są:

- 1 x wybrane przez zwycięzcę Meble Magnolia firmy Meble Vox, o łącznej wartości 2500 pln

- 2 x bony wartościowe do wykorzystania w sklepie sieci Coccodrillo, o wartości 500 pln każdy,

-10 x bony wartościowe do wykorzystania w sklepie sieci Coccodrillo, o wartości 100 pln każdy.

2. Ze względu na to, że Konkurs będzie organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu, nagrody o wartości nie przekraczającej kwoty 760,00 zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do Nagród których wartość przekroczy 760 zł ustala się dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej 1/9 wartości danej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona będzie na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania otrzymania wpłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

3. Organizator oraz Partner Konkursu oświadczają, iż nagrody zostaną wydane, w ramach Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu mu nagrody poprzez wiadomość prywatną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Do powiadomienia dołączona zostanie informacja o zobowiązaniu Zwycięzcy Konkursu do podpisania umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do projektu na rzecz Organizatora, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i odesłania jej na adres korespondencyjny Organizatora z dopiskiem: konkurs "Nadruk na meble Magnolia" w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu mu nagrody. Wzór umowy dostępny jest także bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora.

5. Zwycięzcy, którzy nie przekażą odpowiednio Organizatorowi lub Partnerowi konkursu umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej, w terminie tam określonym, stracą prawo do tej nagrody i jej odbioru. Nagroda ta pozostanie wówczas własnością odpowiednio Organizatora lub Partnera konkursu.

6. Po spełnieniu warunku, określonego w ust. 4 powyżej, nagroda zostanie przesłana indywidualnie do Zwycięzcy drogą pocztową lub kurierem na adres wskazany w zgłoszeniu. Nagroda nie obejmuje montażu mebli.

7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.


§ 6. Realizacja Bonów promocyjnych

1. W czasie trwania akcji tj. od 18 maja do 30 czerwca 2012, Organizator do każdego złożonego i opłaconego w tym czasie zakupu mebli dziecięcych powyżej kwoty 1000 zł brutto, przekaże klientowi bon promocyjny na zakupy w sklepach sieci Coccodrillo o wartości 100 zł brutto. Bony Coccodrillo przekazywane będą klientom przez Organizatora wraz z realizowanym zamówieniem na meble. Bony ważne są do 31 lipca 2012. Bon na jednorazowe zakupy w sklepach sieci Coccodrillo (nie dotyczy sklepów Coccodrillo outlet). W celu realizacji bonu należy dokonać zakupu, którego wartość jest większa od wartości bonu minimum o 1 zł. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i programem lojalnościowym.

2. W czasie trwania akcji Organizator zobowiązuje się, iż dla każdej osoby biorącej udział w konkursie, która zaprojektuje nadruk na meblach, Organizator zaoferuje w ramach promocji i przekaże bon rabatowy o wartości 10 pln brutto w formie elektronicznej na zakupy w sklepie internetowym Meble Vox. Bon ważny jest do 31 lipca 2012. Bon obowiązuje na zakupy wyłącznie w sklepie www.meble.vox.pl Bony nie łączą się za sobą oraz nie łączą się z innymi promocjami.

3. W czasie trwania akcji, za zakupy o wartości od 100 pln brutto w sieci sklepów Coccodrillo z wyłączeniem sklepów outletowych, klient otrzyma jednorazowy bon rabatowy uprawniający do zniżki w wysokości 25% od ceny w sklepie www.meble.vox.pl na zakupy artykułów dekoracyjnych, znajdujących się pod adresem: http://www.meble.vox.pl/artykuly-dekoracyjne/index/. Bon ważny jest do 31 lipca 2012. Bony nie łącza się ze sobą oraz nie łączą się z innymi promocjami.


§ 7. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia i odmowy publikacji projektu Uczestnika z udziału w Konkursie, ze skutkiem natychmiastowym, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik zgłosił do Konkursu projekt, które obraża uczucia religijne, jest nieetyczny, obraźliwy i wulgarny lub kiedy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania którejkolwiek z nagród, w przypadku niespełnienia postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§ 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny, adres-email, nick, wskazanie nazwy konkursu którego był Uczestnikiem oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jak również nie spełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane.

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.


§ 9. Dane osobowe

1. Podczas trwania Konkursu Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników, które następnie będą przez niego przetwarzane.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku) na adres mailowy Uczestnika.

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nick, adres e-mail, oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

5. Przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, nick, adres zamieszkania, PESEL, Nip, numer telefonu, adres e-mail, oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania i usuwania.


§ 10. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (poczty lub administratora sieci komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.

2. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

6. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r, poz. 201, nr 1540 ze zm.).

7. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Konkursem jest sąd właściwy ze względu na adres siedziby Organizatora.

 

Załącznik do Regulaminu:

„Wzór umowy o przeniesieniu praw autorskich”

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

zawarta w dniu [_] 2012 roku w Janikowie pomiędzy:

[_]

zwanym w dalszej części umowy „Twórcą”,

a

MEBLE VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. z siedzibą w Janikowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu pod numerem KRS 0000361705, NIP: 7820021192, REGON: 631035843, reprezentowaną przez:

Macieja Rychlewskiego – Prokurenta

Ewę Wawrzyniak – Prokurenta,

zwaną dalej „Meble Vox”,

Twórca i Meble Vox, zwani w dalszej części z osobna również „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”, zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, następującej treści:

§ 1

 1. Strony zgodnie oświadczają, że Twórca brał udział w konkursie „Zaprojektuj nadruk na meblach Magnolia dla twojego dziecka z wykorzystaniem zabawnych motywów Coccodrillo” współorganizowanym przez Meble Vox, w ramach którego stworzył projekt [_], który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, zwany dalej „Projektem”.

 2. Twórca oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie osobiste oraz majątkowe do Projektu.

 3. Twórca oświadcza, że przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Projektu nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, oraz że Projekt nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 2

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Twórca przenosi na Meble Vox przysługujące mu w stosunku do Projektu autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 ze zm.) :

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania (kopiowania) Projektu - wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką i w dowolnym materiale egzemplarzy materiałów wykonanych na podstawie Projektu,

 2. w zakresie obrotu materiałami wykonanymi na podstawie Projektu - wprowadzanie do obrotu, a także użyczenie lub najem oryginału lub kopii Projektu (zarówno wszystkich jego elementów, jak i każdego z osobna),

 3. w zakresie rozpowszechniania materiałów wykonanych na podstawie Projektu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej - publiczne wystawienie, RSoru wymienionych utworów, a także publiczne udostępnianie oryginału lub kopii Projektu (zarówno wszystkich jego elementów, jak i każdego z osobna) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 4. modyfikowanie Projektu, a także materiałów wykonanych na podstawie Projektu w zakresie ich kolorystyki oraz wymiarów, a także materiałów, z których będą wykonane,

 5. prezentacja Projektu oraz materiałów wykonanych na jego podstawie w środkach masowego przekazu,

 6. wykorzystanie Projektu, a także materiałów wykonanych na jego podstawie we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych i swobodne korzystanie z Projektu oraz materiałów wykonanych na jego podstawie w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów pod dowolną marką wskazaną przez Meble Vox.

 7. wykorzystanie Projektu na potrzeby produkcji wyrobów przez Meble Vox lub podmioty przez niego wskazane.

 1. Przeniesienie przez Twórcę majątkowych praw autorskich do Projektu na Meble Vox następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 2. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Projektu o pola niewymienione w Umowie, Strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia praw majątkowych na niewymienione w Umowie pola eksploatacji. Meble Vox będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Projektu na niewymienionych w Umowie polach eksploatacji.

 3. Twórca zobowiązuje się do nie przenoszenia przysługujących majątkowych praw autorskich do Projektu na jakikolwiek inny podmiot, a w szczególności na podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Meble Vox.

 4. W przypadku wystąpienia przeciwko Meble Vox przez jakąkolwiek osobę trzecią z uzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw przysługujących tej osobie w stosunku do Projektu, Twórca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Meble Vox od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

 5. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez jakiekolwiek osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Meble Vox, Twórca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Meble Vox i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Meble Vox z udziału w sprawie.

§ 3

 1. Strony zgodnie postanawiają, że za przeniesienie praw autorskich na rzecz Meble Vox, określonych w Umowie, Twórca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 100 pln brutto.

 2. Twórca oświadcza, że zapłata, o której mowa w ust. 1 powyżej, wyczerpuje jego wszelkie roszczenia z tytułu przeniesienia praw autorskich określonych Umową.

§ 4

 1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 ze zm.).

 2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.

 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.